خدمات سرويسهاي درون شهري در اپليکيشن عبور

استفاده از خدمات درون شهري درحال حاضر فاقد سازماندهي منظم ميباشد و استفاده کنندگان از اين خدمات بايستي از طرق سنتي با مراجعه به ترمينالها يا شرکتهاي خدمات حمل و نقلي نسبت به درخواست خود اقدام و با قيمتهاي متفاوت و سليقه اي مواجه گردند.
اپليکيشن عبور کليه اين خدمات را براي اجاره اتوبوس ، ميني بوس ، ون و سواري براي سفرهاي دربستي متمرکز نموده و استفاده کنندگان از اين خدمات ميتوانند بدون نياز به مراجعه به ساير شرکتها ، خدمات مورد نياز را با تعيين زمان حرکت ، مکان و مدت زمان لازم براي استفاده از خدمت با انتخاب پارامترهاي مختلف نسبت به تهيه خودروهاي دربستي اقدام نمايد ، خريد خدمات دربستي صرفا براي شهر اقامت نيست و ما ميتوانيم براي ساير شهرهاي کشور قبل از رسيدن به مقصد نيز خودروي دربستي از اپليکيشن عبورتهيه نماييم .
لازم بتوضيح است شرکتهاي تامين کننده اين خدمت نيز ميتوانند با طي مراحل مقرر نسبت به ارائه خدمات خود در هرشهرستان از طريق اپليکيشن عبور اقدام نمايند .
براي خريدخدمات دربستي درون شهري اپليکيشن عبور کافي است در قسمت درون شهري نوع وسيله نقليه خود را انتخاب و با تکميل اطلاعات درخواستي به آساني خريد نماييد.