خدمات اتوبوس بين شهري در اپليکيشن عبور

استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي در بخش اتوبوس در مقايسه با ساير وسائل حمل نقلي از آمار بسيار بالايي برخوردار است ، با اين وجود و علي رغم تنوع شرکتهاي توليد کننده خدمات حمل و نقل مسافر ،دسترسي آسان به اين خدمات نيازمند برنامه ريزي متصديان فروش خدمات مي باشد و هدف اصلي درسايت و اپليکيشن عبور برقراري ارتباط بهتر بين توليد کننده خدمات و متقاضيان و به منظور کاهش هزينه هاي تردد درون شهري در مرحله اول و معرفي بهترين خدمات موجود براساس درخواست شما و ايجاد شرايط امکان انتخاب هاي گوناگون براي شما در مرحله دوم است.
براي تهيه بليط مورد نياز خود ميتوانيد ظرفيت اتوبوس هاي موجود و تعداد صندلي خالي را با حق انتخاب صندلي دلخواه . ساعت حرکت و خدمات بين راهي مشاهده نماييد و پس از مقايسه با ساير بليط هاي موجود ، خريد خود را انجام داده و کارهاي خود درطول سفر را مديريت و برنامهريزي نمايند.
ارائه اين خدمات از مراکز استانها آغاز ميگردد و به مرور زمان و مرحله به مرحله با همکاري شرکتهاي حمل ونقل مسافر درون استاني که اعلام آمادگي نمايند و خدمات آنها توسط کارشناسان و برنامه ريزان سامانه عبور مورد تاييد قرار گيرد، به کليه شهرهاي کشور باکلاس هاي مختلف گسترش مي يابد.